Ние работим за реализацията на нов подход в застраховането

 

“Сис Тех Инс” ЕООД е застрахователен брокер, който извършва дейност като посредник на българския пазар от 2011 г. От създаването си до момента нашият екип работи по реализирането на проект, свързан оценяването и риск мениджмънта в застраховането. Проектът се основава на взаимовръзка между качеството на едно съоръжение, неговата надеждност, своевременните ремонти и подобрения с жизненият му цикъл. Посредством единна база данни, моментното остойностяване и съответно риска от настъпване на застрахователен случай са решим проблем, който стои пред всеки предприемач и неговия застраховател.

 

Предлагаме възможност на целия бранш – застрахователен и банков да бъде реализирана обща система базирана на оценка на риска. В основата си системата цели да бъдат набавяни база данни за машини, съоръжения и конструкции, която непрекъснато се обновява при извършване на нови обследвания, измервания и инспекции.

 

Ключови проблеми, които системата решава :

  • Да се облекчи максимално работата на всички ангажирани с оценяване и риск превенция.
  • Да се стимулират заинтересованите страни, към извършване на мероприятия, минимизиращи рисковете от аварии.
  • Да се разработи една скъпоструваща система, непосилна за всеки бизнес по отделно.

250

Запитвания

 

186

Желаещи да опитат

 

50

Референции

 

20

Добри практики

 

Енергетика

Обследване на резервоари, котли, електроцентрали, тръбопроводи.

Земеделие

Оценка на риск от настъпване на природни катаклизми, трансгранични замърсявания, анализ на реколта.

Сгради и конструкции

Контрол на качеството на вложени материали, обследване на метални конструкции.

Дърводобив и дървообработка

Обследване на ТЕЦ, котли, компресори и други СПО.

Машиностроене

Технически обследвания на машини и съоръжения.

Добив на нефт и газ

Обследване на газстанции и турбини.

Възможности за приложение на системата

Автомобилно застраховане

Системата предоставя данни както при застраховане, така и на пунктовете на годишен технически преглед.

Здравно застрахване

В областта на здравното застраховане, системата комуникира данни със службите по трудова медицина при одобрение и със здравни заведения .

Сграден фонд

Системата е пригодна за да отговори при стартиране на процеса по паспортизация на сградния фонд

Селско стопанство

Системата може да обработва данните от Global GAP сертификацията за целите на застраховане и/или анализ за целите на всеки бизнес.

Финансови рискове

Системата обработва и предоставя данни на всеки предприемач за неговите активи във всеки един момент и тяхната счетоводна равностойност.

Отговорности

Системата може да бъде използвана като мащабна и база данни при оценка на риска

vapros

Въпроси и отговори

Какви са видовете обследвания при застраховане на машини?

След набавяне на всички докумети и данни, които се съхраняват от отговорните лица за всяко съоръжение и/или машина, се пристъпва към извършване на различни по вид обследвания. Това повишава цената на застраховката, тъй като се налагат допълнителни разходи. Такива обследвания са например: обследване на корозия, ерозия и износване, пълзене, несъвършенства в материалите, шум и вибрации, промяна в точността на позициониране и ред други.

Какви данни съхранява системата?

Системата съхранява база от данни за обекти, подлежащи на контрол на качеството на съоръжения с повишена опасност (СПО), статистически данни, както и данни получени в резултат на сключени застрахователни договори.

Може ли да бъде направена справка за даден обект през системата?

Да, системата позволява извършването на справки, като получените данни зависят от предоставения достъп на потребителя.

Възможно ли е системата да предвиди настъпването на застрахователно събитие?

Да, възможно е, в зависимост от съхранените данни.

Кой има достъп до системата?

Достъп до системата имат всички желаещи – предприемачи, застрахователни дружества, банки, държавни институции.

Как се контролира достъпа до информация

Данните в системата се контролиран изцяло от нейния притежател. Например при застраховка, застрахования има възможност да предостави или не достъп на застрахователя до данните за своите активи.

Къде системата е приложима ?

Производители на електроенергия

Предприятия, производители на ектроенергия могат да използват системата за предвиждания и пълен анализ на активите си. Едновременно с това предприятия от бранша могат да извършат прецизно остойностяване на активите и техният ресурсен капацитет

Машиностроителни компании

Предприятия, заети в областта на машиностроенето могат да осъществяват контрол над точността на работа на своите машини, която е гаранция за производства на качествена продукция и респективно обуславя финансовите резултати на предприятието. Тоест при лоша подръжка или липса на кантрол над машините, крайният резултат ще бъде намаляване на поръчките и съответно загуби за предприятие. Посредством системата техническото състояние на машините може да бъде контролирано напълно

Добив на нефтени продукти

Производители и търговци на горива разполагат с огромни производствени мощности. Това налага множество обследвания – на машини, съоръжения и цели процеси. Посредством единна система всяко предприятие ще можа да предвиди бъдещите инвестиции за поддръжка, както и да анализира нуждата от планови ремонти и реконструкции в реално време. Ще може да види финансовото изражение на производствените си мощности и да контролира почти напълно експлоатацията им.

Металообработващи комбинати

Оценката на техническо състояние на съоръжения, проследяване на предстоящи технически контрол, провеждане на изпитания и визуален контрол – дейности, от които зависи всеки един промишлен комбинат.

Газови компании

Предприятия от този бранш извършват проверка и тестване на трасето на газопроводите, наложителни са обследвания на корозия, които гарантират сигурността не съоръженията.

Химически заводи

Резервоарите, в които производствата съхраняват химикалите са изложени на рискове от корозия, както и възникване на пукнатини по заварките, свиването и разширяването на резервоара води до стареене, което бива периодично и строго проверявано.